۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نقد « آثار ، افکار و بزرگداشت کوشش های علمی و اجتماعی دکتر احسان نراقی» برگزار می شود

سلسله  سمینارهای  «جامعه شناسان ایرانی و جامعه ایرانی» از سوی انجمن جامعه شناسی ایران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و سایر نهادهای علمی و دانشگاهی برگزار می شود.

نقد آثار ، افکار و بزرگداشت کوشش های علمی و اجتماعی دکتر احسان نراقی

زمان برگزاری: چهارشنبه 28 آذرماه 97 ساعت 14 الی 20

مکان برگزاری: پل نصر(گیشا) بزرگراه جلال آل احمد، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.تالار ابن خلدون 

کلمات کلیدی:

نظرات