۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نمایشگاه عکس سایکل توریسم با عنوان «چرخ و زمین» برگزار می شود

گروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات را برگزار می کند.

 

نمایشگاه عکس سایکل توریسم

« چرخ و زمین»

 

زمان : سه شنبه 20 آذرماه تا پنج شنبه 23 آذرماه 97

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، زیر پل گیشا، نیم طبقه اول،  سالن همکف

کلمات کلیدی:

نظرات