۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سمینار بین المللی ارتباطات صلح و گردشگری شهری برگزار می شود.

 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، مرکز مطالعات  و امور بین الملل شهرداری تهران و  دانشکده علو م اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند.

سمینار بین المللی ارتباطات صلح و گردشگری شهری

سخنرانان:

 پروفسور احمد پاد مت سام ( استاد دانشگاه سلطان زین العابدین مالزی)

دکتر فابیو کاربن( هیات علمی دانشگاه کاونتری انگلیس و مدرس و سفیر موسسه صلح و توریسم در اروپا)

دکتر سید وحید عقیلی ( هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی )

دکتر زاهد قادری( عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی)

دکتر زهیر صباغ پور ( دانشگاه علم و فرهنگ)

 دکتر هادی خانیکی 

دبیر نشست: خانم دکتر افسر افشار نادری ( عضو هیئت مدیره انجمن )

زمان: شنبه 22 دیماه 97 ساعت 14 الی 16

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار گفت و گو، نیم طبقه دوم

کلمات کلیدی:

نظرات