۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

وعده روشنگری و اهمیت جامعه شناسی فرهنگی برگزار می شود

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

وعده روشنگری و اهمیت جامعه شناسی فرهنگی 

سخنران:

دیک هوتمان

( استاد جامعه شناسی دانشگاه لوون بلژیک)

زمان : دوشنبه 19 فروردین 98 ساعت 14 الی 16

مکان:  پاسداران، خیابان مومن نژاد ( گلستان یکم)، شماره 124، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

کلمات کلیدی:

نظرات