۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نشست«مطالعه دو فضایی شدن و هویت مجازی » برگزار می شود.

دفتر خراسان انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

 

مطالعه دو فضایی شدن و هویت مجازی

سخنران: هادی مسعودی ( دانشجوی دکتری ارتباطات)

 

زمان: 8 اردیبهشت 98 ساعت 17/30

مکان: مشهد، فرهنگسرای ترافیک

کلمات کلیدی:

نظرات