۲۸ امرداد ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن جامعه شناسی برگزار می شود

بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران به شماره ثبت 12860 و شناسه ملی 10100493818 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که از ساعت 8.30 الی 10 و مجمع عمومی عادی که از ساعت 10.30 الی 12.30 در روز پنج شنبه مورخ 30خردادماه 98 در محل سالن ابن خلدون واقع در بزرگراه جلال آل احمد- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود، حضور به هم برسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: اصلاح و الحاق موادی از اساسنامه
دستور جلسه مجمع عمومی عادی: انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید و بازرسان

کلمات کلیدی:

نظرات