۲۳ بهمن ۱۴۰۰

انتشار شماره ۱۹ رسانه فرهنگ

شماره ۱۹ فصلنامه خبری، تحلیلی و دانشگاهی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر شد.

این شماره مجله «رسانه فرهنگ» به موضوع روابط عمومی اختصاص دارد.

👤 مدیر مسئول: دکتر هادی خانیکی

👤 سردبیر میهمان: محسن داوری

کلمات کلیدی:

نظرات