دفاتر انجمن در استان‌ها

نام دانشگاه مسئول شماره تلفن پست الکترونیک آدرس
دانشگاه گلستان عبدالرحمان علیزاده 09127606343 گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه گلستان، دانشکدۀ علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی
دانشگاه کرمان
دانشگاه کاشان دکتر مهران سهراب زاده
دانشگاه مشهد وحید اقدسی 09151301723 v.aghdasi@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شیراز دکتر محمد تقی عباسی شوازی 09132591636
دانشگاه اصفهان آرش حسن پور 09131106339 arash.hasanpour@gmail.com اصفهان – خیابان دانشگاه- دانشگاه اصفهان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی – طبقه زیرین.
دانشکده خبر سمانه معظم 09369393532